آزمون‌های شیرین روز جمعه

همیشه روزهای جمعه برای آزمون دادن شور و شوق عجیبی دارم. بعد از هر آزمون عصر روز جمعه برای دریافت کارنامه به همراه پدر یا مادرم راهی می‌شوم.

آزمون‌های شیرین روز جمعه

همیشه روزهای جمعه برای آزمون دادن شور و شوق عجیبی دارم. بعد از هر آزمون عصر روز جمعه برای دریافت کارنامه به همراه پدر یا مادرم راهی می‌شوم.

به کمک پشتیبان خوبم به بررسی کارنامه می‌پردازیم و برای آزمون بعدی برنامه‌ریزی می‌کنیم اما کار من در همین جا تمام نمی‌شود. من یک بار دیگر در خانه کارنامه‌ام را بررسی می‌کنم. ابتدا به دنبال ویژگی‌های خوبم در کارنامه می‌گردم و نقاط مثبت خود را شناسایی می‌کنم. سپس عملکرد دو هفته‌ی خود را به کمک دفتر برنامه‌ریزی مرور می‌کنم تا کارهایی را که باعث این اتفاق مثبت شده به خاطر آورم. بعد می‌کوشم تا روش‌های موفق خود را برای درس‌های چالشی به کار برم و در عین حال پایداری خود را در درس‌هایی که عملکرد خوبی دارم حفظ کنم و در آخر برای آزمون بعدی برنامه‌ریزی کرده و طبق برنامه‌ام پیش می‌روم.

راستی دوست خوبم! برنامه‌ی تو برای آمادگی در آزمون‌ها چیست؟