14 روز تمرکز برای...

جمع‌بندی مرحله‌ی پنجم مطالعه است که منجر به تثبیت آموخته‌ها و شناسایی نواقص می‌شود؛ بنابراین می‌توان از آن به عنوان مکمل یادگیری یاد می‌کرد.

14 روز تمرکز برای...

جمع‌بندی مرحله‌ی پنجم مطالعه است که منجر به تثبیت آموخته‌ها و شناسایی نواقص می‌شود؛ بنابراین می‌توان از آن به عنوان مکمل یادگیری یاد می‌کرد.

البته رسیدن به این نتیجه نیازمند تلاش و برنامه است، به طوری که بتوان تمام مباحث لازم را خواند.

پروژه‌ی ششم برنامه‌ی راهبردی مصداقی از پنجمین مرحله‌ی مطالعه است. دومین آزمون این پروژه با منطق جمع‌بندی درس‌های نیم‌سال اول پیش‌دانشگاهی پیش رو است؛ فرصتی 14 روزه برای مطالعه‌ی نیمی از مباحث کتاب‌های سال چهارم.

شاید با خود بگویید این فرصت نسبت به حجم درس‌ها کم است. حق دارید؛ ولی توجه داشته باشید در جمع‌بندی نیازی به مطالعه‌ی کامل تمام مباحث نیست و همان طور که در ابتدا گفتیم تثبیت آموخته‌ها یکی از اهداف است. قطعاً برای تثبیت نقاط قوت پایدار و نقاط قوت نیازی به مطالعه‌ی مفهومی کتاب درسی ندارید و با مرور قسمت‌های مهم و نشان‌دار مطالب بازیابی می‌شوند.

اگر اولویت‌بندی برای خود طراحی کنید کارتان به‌مراتب راحت‌تر است.

تصمیم بگیرید وضعیت کدام درس را می‌خواهید بهبود بخشید.

وضعیت کدام درس‌ها باب میلتان است؟

یادتان باشد روز قبل از آزمون مختص مرور درس‌های خوانده‌شده است.