تحلیل آزمون 20 فروردین سوم تجربی

با توجه به برگزاری آزمون 20 فروردین، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شود...

تحلیل آزمون 20 فروردین سوم تجربی

دانش آموزان سوم تجربی سلام

با توجه به برگزاری آزمون 20 فروردین، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:

تحلیل آزمون 20 فروردین سوم تجربی

با توجه به جدول فوق:

  • در درس زیست، در همه محدوده ترازی، آزمون یک واحد سخت تر از مصوب شده است.

  • در درس شیمی، در محدوده ترازی 4750 و 5500 آزمون یک واحد آسان تر از مصوب، در محدوده ترازی 6250 آزمون منطبق و در محدوده ترازی 7000 آزمون یک واحد سخت تر از مصوب شده است.

  • در درس شیمی گواه، در همه محدوده های ترازی آزمون یک واحد آسان تر از مصوب شده است.

  • در درس فیزیک، در محدوده های ترازی 4750، 6250 و 7000 آزمون یک واحد سخت تر از مصوب و در محدوده ترازی 5500 آزمون منطبق با مصوب است.

  • در درس ریاضی، در محدوده های ترازی 5500 و 6250 آزمون منطبق با مصوب و در محدوده ترازی 4750 و 7000 آزمون یک واحد سخت تر از مصوب شده است.