تحلیل ده دهی آزمون 20 فرودین دوم دبیرستان

دانش‌آموزان دوم دبیرستان.....

تحلیل ده دهی آزمون  20 فرودین دوم دبیرستان

تحلیل ده دهی آزمون  20 فرودین دوم دبیرستان

درس ریاضی برای دانش‌آموزان  محدوده‌های ترازی 4750، 5500 و 7000 یک واحد دشوار تر از مصوب و برای محدوده‌ی ترازی 6250 متعادل بوده است.

درس هندسه برای دانش‌آموزان محدوده‌های ترازی 4750 و 5500 متعادل بوده و برای دانش‌آموزان محدوده‌های ترازی  6250 و 7000 یک واحد دشوار تر از مصوب بوده است.

درس آمار و مدل‌سازی  برای دانش‌آموزان محدوده‌های ترازی 4250، 5500 و 7000 یک واحد دشوار تر از مصوب و برای دانش‌آموزان محدوده‌ی ترازی 6250 آزمون 2 واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس فیزیک برای دانش‌اموزان محدوده‌ی ترازی 4750  یک واحد دشوارتر از مصوب بوده و برای دانش‌آموزان محدوده های ترازی 5500، 6250 و 7000 آزمون متعادلی بوده است. است.

درس شیمی برای همه‌ی محدوده های ترازی آزمون متعادلی بوده است.

تحلیل ده دهی آزمون  20 فرودین دوم دبیرستان

درس ریاضی برای همه‌ی محدوده های ترازی یک واحد دشوار تر از مصوب بوده‌است.

درس هندسه برای دانش‌آموزان محدوده‌های ترازی 4750 و 5500 یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است و برای دانش‌آموزان محدوده‌های ترازی  6250 و 7000 دو واحد دشوار تر از مصوب بوده است.

درس زیست‌شناسی برای دانش‌آموزان محدوده‌های ترازی 6250، 5500 و 7000 متعادل بوده وبرای دانش‌آموزان محدوده‌ی ترازی 4750 یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس فیزیک  برای دانش‌آموزان محدوده‌های ترازی 6250، 5500 و 7000 متعادل بوده وبرای دانش‌آموزان محدوده‌ی ترازی 4750 یک واحد دشوارتر از مصوب بوده است.

درس شیمی برای دانش‌آموزان محدوده های ترازی 4750، 5500 و 6250 یک واحد ساده تر از مصوب بوده و برای دانش‌آموزان محدوده‌ی ترازی 7000 آزمون متعادلی بوده است.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب