سطح دشواری آزمون 20 فروردین چگونه بود؟ ( چهارم تجربی)

آزمون 20فروردین برگزار شد، آمارهای بعد از آزمون بدین شرح است....

سطح دشواری آزمون 20 فروردین چگونه بود؟ ( چهارم تجربی)

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

آزمون 20فروردین برگزار شد، آمارهای بعد از آزمون بدین شرح است:


سطح دشواری آزمون 20 فروردین چگونه بود؟ ( چهارم تجربی)


انطباق با سطح دشواری کنکور سه سال اخیر:

سطح دشواری آزمون 20 فروردین چگونه بود؟ ( چهارم تجربی)


زیست و شیمی آسان‌تر از کنکور بوده است.


ریاضی هم سطح کنکور بوده است.


فیزیک دشوار بوده است.