ششمی‌ها:مرحله نهایی جمع‌بندی به روش سه روز یک بار شروع شد

جمع بندی در این روزهای نزدیک به آزمون تیزهوشان اهمیت بسیار زیادی دارد.

ششمی‌ها:مرحله نهایی جمع‌بندی به روش سه روز یک بار شروع شد

مرحله نهایی جمع‌بندی به روش سه روز یکبار شروع شد


جمع بندی در این روزهای نزدیک به آزمون تیزهوشان اهمیت بسیار زیادی دارد. در این فاصله‌ی زمانی، آزمونهای جامع ویژه تیزهوشان را خواهیم داشت.

اگر می خواهید در این 3 آزمون آزمایشی نتیجه خوبی بگیرید، سعی کنید جمع‌بندی را در این بازه زمانی منظم و طبق برنامه انجام بدهید.

مرحله سوم جمع بندی به روش سه روز یکبار