ترین‌های جانوری در زیست شناسی

تعدادی از‌ترین‌های زیست جانوری1.بزرگترین سلول یوکاریوت ....... تخم پرندگان

2.بزرگترین جانور کره زمین ..... وال

3.بیشترین اندازه نسبی مغز در بین مهره داران ..... پرندگان و پستانداران

4.پیچید ترین رفتار در بین مهره داران .... پرنگان و پستانداران

5.یکی از ساده ترین دستگاه عصبی ..... در هیدر

6.یکی از حسا سترین گیرنده شیمیایی ..... در شاخک نوعی پروانه ی ابریشم نر

7.ساده ترین گیرنده نوری .... در پلاناریا

8.بیشترین اندوخته غذایی تخمک .... در تخمک پرندگان

9.کامل ترین نوع تولید مثل جنسی در .... پستانداران جفت دار

10.فراوان ترین جانوران .... حشرات

11.متنوع ترین جانوران .... حشرات

12.موفق ترین مهره داران زنده ... ماهی های آرواره دار

13.موفق ترین مهره داران خشکی قبل از انقراض پنجم ... خزندگان

14.ساده ترین دستگاه گردش مواد در جانوران ... عروس دریایی

15.فراوان ترین جانوران دریا .... ماهی ها

شاهین راضیان

مهرداد مردانی