چند روش ساده برای علاقه‌مند کردن فرزندان به مطالعه (2)

عشق به مطالعه می‌تواند دروازه‌ی دنیایی از یادگیری و لذت را به روی فرزندتان بگشاید. روش‌های زیر به شما کمک می‌کند فرزندتان را به مطالعه علاقه‌مند کنید.

چند روش ساده برای علاقه‌مند کردن فرزندان به مطالعه (2)

عشق به مطالعه می‌تواند دروازه‌ی دنیایی از یادگیری و لذت را به روی فرزندتان بگشاید. روش‌های زیر به شما کمک می‌کند فرزندتان را به مطالعه علاقه‌مند کنید.

مطالب خواندنی را در دسترس قرار دهید

  • در خانه مطالب خواندنی داشته باشید.

  • به هر جایی که می‌روید، کتاب به همراه خود داشته باشید.

  • به عنوان پاداش به فرزندتان کتاب یا مجله بدهید.

  • مراجعه به کتابخانه را در روال کارهای جمعی خانواده قرار دهید.

  • به همراه اعضای خانواده از نمایشگاه کتاب بازدید کنید.

  • داستان‌هایی را در اختیار فرزندانتان قرار دهید که فیلم یا کارتون آن‌ها نیز ساخته شده باشد.