چند روش ساده برای علاقه‌مند کردن فرزندان به مطالعه (2)

عشق به مطالعه می‌تواند دروازه‌ی دنیایی از یادگیری و لذت را به روی فرزندتان بگشاید. روش‌های زیر به شما کمک می‌کند فرزندتان را به مطالعه علاقه‌مند کنید.



عشق به مطالعه می‌تواند دروازه‌ی دنیایی از یادگیری و لذت را به روی فرزندتان بگشاید. روش‌های زیر به شما کمک می‌کند فرزندتان را به مطالعه علاقه‌مند کنید.

مطالب خواندنی را در دسترس قرار دهید

  • در خانه مطالب خواندنی داشته باشید.

  • به هر جایی که می‌روید، کتاب به همراه خود داشته باشید.

  • به عنوان پاداش به فرزندتان کتاب یا مجله بدهید.

  • مراجعه به کتابخانه را در روال کارهای جمعی خانواده قرار دهید.

  • به همراه اعضای خانواده از نمایشگاه کتاب بازدید کنید.

  • داستان‌هایی را در اختیار فرزندانتان قرار دهید که فیلم یا کارتون آن‌ها نیز ساخته شده باشد.