روش صحیح مطالعه و مرور (1)

تا وقتی برای یک مبحث این 4 مرحله را کامل انجام نداده باشید نمی‌توانید ادعا کنید یک مبحث را کامل مطالعه کرده‌اید.

روش صحیح مطالعه و مرور (1)

گام اول مطالعه

1- خواندن مبحث از کتاب، جزوه یا کتاب کمک‌آموزشی و تسلط کامل بر آن (ادراک)

2- تست آموزشی به همراه مطالعه‌ی پاسخ تشریحی و رفع اشکال ویژه‌ی دانش‌آموزان کنکوری که در حل تمرین ضعف دارند.

3- حل مثال تشریحی ویژه‌ی دانش‌آموزان پایه که در نکات و به کار بردن فرمول‌ها ضعف دارند.

4- خلاصه‌نویسی

* تا وقتی برای یک مبحث این 4 مرحله را کامل انجام نداده باشید نمی‌توانید ادعا کنید یک مبحث را کامل مطالعه کرده‌اید.