سنجیدن برای یادگیری

بهترین زمان برای یادگیری زمانی است که برای دانش‌آموز مهم‌ترین زمان است.

سنجیدن برای یادگیری

بهترین زمان برای یادگیری زمانی است که برای دانش‌آموز مهم‌ترین زمان است. می‌دانم که جلسه‌ی آزمون برای‌تان مهم است و برای جلسه‌ی آزمون کمی استرس دارید؛ پس جلسه‌ی آزمون بهترین فرصت برای یادگیری است. در جلسه‌یآزمون ما بیش‌ترین تمرکز را داریم بنابراین بهترین زمان برای یادگیری نکته‌هاست.

هرگز نباید جلسه‌ی آزمون را عادی و دست‌کم بگیرید. جلسه‌ی آزمون را مدیریت کنید و از ساعت استفاده کنید و با آن زمان را کنترل کنید تا نهایت استفاده را از جلسه‌ی آزمون ببرید.

سنجیدن برای یادگیری، بهتر از سنجش یادگیری‌ها و آموخته‌های دانش‌آموزان است؛ یعنی باید هدف از سنجش، یادگیری و آموزش باشد. اگر هدف از آزمون و ابزارهای سنجشی را یادگیری و یاد دادن بدانیم در این صورت می‌توانیم از سنجش لذت ببریم.