هدف اضافه را قیچی کنید

تا پایان راه با آزمون‌های برنامه‌ای همراه باشید و به تکمیل دانسته‌ها بپردازید.

هدف اضافه را قیچی کنید

آزمون‌های بعد از عید را با برنامه‌های کانون همراه کنید و تا آخرین روز تک‌برنامه‌ای باشید. پیوستگی آزمون‌های کانون و نکته‌دار بودن هر آزمون همراهی داوطلب را می‌خواهد. با حضور در آزمون‌ها هم ذهن منظم می‌شود و هم آرامش بیش‌تری به دست می‌آید. انسجام فکری در لحظه‌های پایانی اهمیت ویژه‌ای دارد. پس سعی کنید اهداف‌ اضافی را قیچی کرده و از چند برنامه بودن پرهیز کنید.

تا پایان راه با آزمون‌های برنامه‌ای همراه باشید و به تکمیل دانسته‌ها بپردازید.