سلام سال رؤیاهای من (بهاریه)

بهارم را خوب شروع می‌کنم به نیت نیکویی سالم.

سلام سال رؤیاهای من (بهاریه)

سلام سال خوب من! سالی که تمام تلاش‌هایم برای موفقیت، برای پیروزی برای رسیدن به هدف‌هایم به ثمر خواهند رسید. سالی که اشک شوق را در چشمان مادر و پدرم جاری خواهم ساخت. سالی که هیچ مانعی در برابر من قدم علم نخواهد کرد.

سالی که هفت‌سین آن پر از سلامتی، سبزی، سربلندی، سرزندگی، سخاوت، سرافزاری و سراسر شادی است. سال خوب من! برای تک تک روزهایت برنامه‌های خوب دارم. برنامه‌های پر از شادی.

سال 95، سال من است. سالی که درخت شیرین کنکورم میوه خواهد داد؛ میوه‌های آب‌دار تابستانی؛ گل‌های خوشبوی بهاری.

بهارم را خوب شروع می‌کنم به نیت نیکویی سالم. 

خرید کتاب