فرصتی است برای تو تا با بهار هم‌گام شوی (بهاریه)

بهار می‌آید و با بوم رنگی‌اش به جهان خاکستری، رنگی سبز می‌بخشد و زمین از سبز شدنش لبخند می‌زند و نغمه‌ی پویایی و تازگی سر می‌دهد.

فرصتی است برای تو تا با بهار هم‌گام شوی (بهاریه)

بهار می‌آید و با بوم رنگی‌اش به جهان خاکستری، رنگی سبز می‌بخشد و زمین از سبز شدنش لبخند می‌زند و نغمه‌ی پویایی و تازگی سر می‌دهد.

دوران طلایی نوروز فرصتی است برای تو تا با بهار هم‌گام شوی و بوم رنگی‌ات را در دست بگیری و بر وضعیت خود در درس‌هایت رنگ آبی و سبز بپاشی.

برای مطالعه‌تان در این دوران، برنامه‌ای دقیق و هدفمند داشته باشید تا بتوانید آموخته‌های‌تان را در نیم‌سال اول جمع‌بندی کرده، نقاط قوت خود را تثبیت کنید و درنهایت رنگ‌های آبی و سبز کارنامه‌تان را افزایش دهید.