تغییر را از بهار بیاموزیم (بهاریه)

بهار فصل نو شدن روزها، شکوفه‌ی درختان، درخشش خورشید، آواز پرندگان و نو شدن طبیعت است.

بهار فصل نو شدن روزها، شکوفه‌ی درختان، درخشش خورشید، آواز پرندگان و نو شدن طبیعت است. بهار یادآور دگرگونی، تغییر و تحول و رفتن به سوی بهتر شدن است. نگاهی است به گذشته و امیدی است برای آینده. بهار یک فرصت است؛ درنگی است برای تغییر و ایستگاهی است برای جبران.

بیا کمی تأمل کنیم و به بهار گذشته فکر کنیم. از آن بهار تا این بهار چه‌قدر تغییر کرده‌ایم؟ چه‌قدر از «خواسته‌های‌مان» را در سبد «داشته‌ها» قرار گرفته؟ امروز چه می‌خواهیم و برای بهار دلمان چه برنامه‌ای داریم؟

بیا در بهار امسال فقط نظاره‌گر نباشیم، ببینیم و بیاموزیم، برنامه بریزیم و عمل کنیم و تغییر کنیم. امسال باید سالی نکو باشد؛ سالی که از بهارش پیداست!