بهار یعنی تغییر به بهترین وجه (بهاریه)

بهار سرآغاز باور، باور بالندگی برای سرو شدن و سبز شدن است.

بهار یعنی تغییر به بهترین وجه (بهاریه)

بهار سرآغاز باور، باور بالندگی برای سرو شدن و سبز شدن است.

بهار سرآعاز هیجان، هیجانی سرشار از شوق شکفتن، شکفتن برای هم‌نشینی با طراوت نم‌نم‌های باران، سرآغاز همراهی دوباره با همتایان است.

بهار سرآغاز اراده، اراده‌ای از جنس ایمان برای تغییر هم‌زمان به بهترین وجه است.

بهار سرآغاز شکفتن شکوفه‌های نارنج، فصل رویش برنج با رنج است.

بهار سرآغاز تغییر، تغییر تفکر، برای نو شدن، لحظه لحظه‌ی ثانیه‌ها هدفمند شدن است.

بهار سرآغاز رویش، رویش جوانه‌های موفقیت و موفقیت در آزمونی به نام کنکور است.