پس از عید؛ بازطراحی تعادل مطالعاتی درس‌های عمومی و اختصاصی

بدون شک درس‌های عمومی نقش تأثیرگذاری در نتیجه‌ی کنکور خواهند داشت و همواره پس از عید و با توجه به نزدیک شدن به زمان کنکور باید به درس‌های عمومی توجه بیش‌تری داشت.

پس از عید؛ بازطراحی تعادل مطالعاتی درس‌های عمومی و اختصاصی

بدون شک درس‌های عمومی نقش تأثیرگذاری در نتیجه‌ی کنکور خواهند داشت و همواره پس از عید و با توجه به نزدیک شدن به زمان کنکور باید به درس‌های عمومی توجه بیش‌تری داشت؛ به همین دلیل در تعدادی از آزمون‌های پس از عید، مجموعه سؤالاتی از کتاب زرد عمومی مطرح می‌شود.

پس از عید باید ساعت مطالعه‌ی درس‌های عمومی بیش‌تر شود و تعادل جدیدی بین درس‌های عمومی و اختصاصی ایجاد شود. در حقیقت همه‌ی دانش‌آموزان باید این تغییر را در میزان مطالعه‌ی درس‌های عمومی خود اعمال کنند. به طور مثال اگر قبل از عید درس‌های عمومی و اختصاصی را به ترتیب به نسبت 3 به 7 مطالعه می‌کردید این نسبت به 5/3 به 5/6 تبدیل می‌شود. البته میزان تغییر در تعادل مطالعاتی درس‌های عمومی و اختصاصی بستگی به میزان توجه شما به درس‌های عمومی در 6 ماه گذشته و تابستان دارد. اگر به عمومی‌ها خیلی کم توجه کرده‌اید این تغییر شدیدتر خواهد بود.

البته توصیه می‌شود ساعت مطالعه‌ی خود را به طور کلی افزایش دهید و میزان ساعت مطالعه‌ی اضافه‌شده را به درس‌های عمومی اختصاص دهید تا ساعت مطالعه‌ی درس‌های اختصاصی هم کاهش نیابد.

درنهایت به یاد داشته باشید همواره باید درس‌های اختصاصی را بیش‌تر از درس‌های عمومی مطالعه کنید.