تثبیت یا پیشرفت؟

آزمون‌هایی که از آن‌ها به عنوان ایستگاه جبرانی یاد می‌شود، عمدتاً دو نتیجه در پی دارند.

تثبیت یا پیشرفت؟

آزمون‌هایی که از آن‌ها  به عنوان ایستگاه جبرانی یاد می‌شود، عمدتاً دو نتیجه در پی دارند:

  • تثبیت آموخته‌ها

  • رفع و پیشرفت در چالش‌ها

این‌که هدف شما در هر درس کدام‌یک از این دو مورد باشد به برنامه‌ریزی برای آن آزمون کمک خواهد کرد.

هدف‌گذاری چند از ده ابزار مناسبی در این میان است. به مراحل زیر توجه کنید:

  • 1. چند از ده هر درس را در آزمون مشابه قبل استخراج کنید.

  • 2. با توجه به عملکرد قبلی و چند از ده‌ها، درس‌ها را طبقه‌بندی کنید.

  • 3. هدف‌گذاری را بر اساس چند از ده در آزمون پیش رو مشخص کنید. قطعاً تمام درس‌ها نیاز به پیشرفت ندارند. برخی نیاز به تثبیت دارند و برخی پیشرفت و این انتخاب بستگی به شما دارد.

  • 4. برنامه‌ریزی بر اساس هدف‌گذاری‌های انجام‌شده

  • 5. تعیین روش و ساعت مطالعه و منابع هر درس