جزوه‌های‌تان را مجهز کنید

برای نتیجه‌ی بهتر امتحان خرداد از فرصت باقی‌مانده‌، کارهای نیمه‌تمام خود را تمام کنید.

جزوه‌های‌تان را مجهز کنید

برای نتیجه‌ی بهتر امتحان خرداد از فرصت باقی‌مانده‌، کارهای نیمه‌تمام خود را تمام کنید.

اولویت مطالعه را به مطالعه‌ی مطالب کتاب قرار داده و از هیچ مطلبی سرسری رد نشوید؛ زیرا هر مبحث در جای خود مهم است. تمرین‌ها و مثال‌های کتاب را خوب فراگرفته و سؤالات نیمه‌تمام و حل‌نشده را به کمک هم‌کلاسی‌ها و معلم‌ها تکمیل کنید. تمام فکرتان را به‌ درستی روش و برنامه‌ی دقیق مطالعه قرار دهید و کارهای خود را قبل از شروع امتحانات سامان دهید تا آرامش بهتری برای امتحانات داشته باشید.

از منبع مفید کتاب‌های پرتکرار که شامل سؤالات مشابه کنکورهای گذشته است برای تکیمل دانسته‌های خود بهره بگیرید.

خرید کتاب