روش تست‌زنی ترجمه‌ی عربی

لغات آخر کتاب سه سال بسیار مهم است. اولین کاری که می‌کنید باید لغت و معنی لغت را حفظ باشید.

روش تست‌زنی ترجمه‌ی عربی

برای ترجمه‌ی عربی موارد زیر لازم است:

لغات آخر کتاب سه سال بسیار مهم است. اولین کاری که می‌کنید باید لغت و معنی لغت را حفظ باشید. وقتی از حفظ لغات اطمینان پیدا کردید و توانستید متن درس‌های کتاب را هم معنی کنید برای شروع تست‌زنی به شیوه‌ی زیر عمل کنید:

1. زمان فعل: ابتدا در جمله‌ای که آمده زمان فعل را مشخص کنید (گذشته، حال و آینده). برای مثال یلعب را در نظر بگیرید. مشخص است که زمان فعل مضارع بوده یا به‌عبارتی حال؛ پس گزینه‌هایی مثل بازی می‌کرد یا بازی خواهند کرد، به‌راحتی خط می‌خورند.

2.ضمیرها: مهم‌ترین شیوه‌ی رد گزینه در استفاده از ضمیر است. ضمیرها به دو بخش متصل و منفصل تقسیم می‌شوند. ابتدا ضمیرهای منفصل را چک ‌کنید: انا، انتم، انت، ... را با معانی آن‌ها بررسی کنید که مبادا طراح آن‌ها را اشتباه معنی کرده باشد. باز هم در این‌جا گزینه‌ها را خط بزنید. البته گاهی هم در سؤال خواسته می‌شود که گزینه‌ی غلط را پیدا کنید. حتماً صورت سؤال را با دقت بخوانید.

3. لازم یا متعدی: توجه کنید فعل لازم و متعدی در جایگاه درست خود معنی شده باشند.

4. معرفه و نکره: به معرفه و نکره بودن اسم دقت کنید که اشتباه ترجمه نشده باشد.

5. با طی این مراحل شما به احتمال زیاد به پاسخ  صحیح می‌رسید. در غیر این صورت باید معانی لغات متن را بررسی کنید.