من می‌توانم (نویسندگان جوان)

محمد صالح خانی، دوم انسانی از رودسر این مقاله را درباره‌ی توانستن نوشته است.

من می‌توانم (نویسندگان جوان)

محمد صالح خانی، دوم انسانی از رودسر این مقاله را درباره‌ی توانستن نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


این جمله را همه جا دیده‌ایم. از روی مجله گرفته تا صحبت‌های مشاوران عزیزمان؛ اما من می‌خواهم یک معنی جدید از این جمله به شما بگویم: «من یک پشتیبان دارم از همه کاربلدتر، داناتر، مهربان‌تر، باتجربه‌تر، دگرشناس‌تر و دلسوزتر.

این پشتیبان هنگامی که شب آزمون در اوج استرس و ترس و نگرانی از ناکامی سر روی بالین می‌گذارم آرامم می‌کند. این پشتیبان در جلسه‌ی آزمون هنگامی که دفترچه‌ی سؤالات را در دست می‌گیرم آرامم می‌کند و دلم را به خودش قرص می‌کند و به من اطمینان می‌دهد که من موفق می‌شوم.

این پشتیبان هنگام موفقیت به من تبریک می‌گوید و هنگام شکست دلداری و پشت‌گرمی می‌دهد.

این پشتیبان هنگام موفقیت به من می‌فهماند که نباید به برتری‌ام به دیگران مغرور شوم و هنگام شکست نباید از ضعف خودم افسرده شوم و همه‌ی امیدم را از دست بدهم.

این پشتیبان من است که آغاز هر هفته امیدی تازه در من می‌دمد.

پشتیبان من خداست.

پشتیبان شما هم صددرصد خداست.

دوستش بدارید.

 شما موفق خواهید بود.