تکنیک شماره‌ی دو، استراتژی بازگشت

این همان گل طلایی است؛ یعنی سؤالی را انتخاب کنید که در این زمانِ باارزشِ ذخیره‌شده بتوانید پاسخ صحیح آن را پیدا کنید.

تکنیک شماره‌ی دو، استراتژی بازگشت

برای به‌کارگیری این تکنیک باید تکنیک زمان‌های نقصانی و ضربدر و منها را نیز اجرا کنید. بعد از این‌که یک بار همه‌ی سؤالات را خوانده و دسته‌بندی را با ضربدر و منها انجام دادید و هم‌چنین مدت‌زمانی را از زمان آزمون ذخیره کردید این روش به کار می‌آید:

در تکنیک بازگشت شما مجدد به سراغ سؤالاتی برمی‌گردید که پاسخ نداده‌اید ولی قسمت مهم، استراتژی شماست که اولویت را به کدام سؤال‌ها بدهید.

این همان گل طلایی است؛ یعنی سؤالی را انتخاب کنید که در این زمانِ باارزشِ ذخیره‌شده بتوانید پاسخ صحیح آن را پیدا کنید.