در مدح کار کردن / یادی از گذشته

این شعر، مثنوی کوتاهی است که ناصح‌الممالک بروجردی متخلص به حیرت سروده است که فقط در یک دوره، آن هم در دهه‌ی 1310 چاپ شد.

در مدح کار کردن / یادی از گذشته

الا ای کودک با عقل و ادراک                         ز من بشنو نصیحت با دل پاک

مکن تو تنبلی را پیشه‌ی خود                        بدین تیشه مکَن تو ریشه‌ی خود

مرو هرگز به زیر بارِ منت                              مکن هرگز خودت را خوار منت

بکن دائم به عزت زندگانی                                      به خدمت کوش هر چه می‌توانی

کسی کو سر همی‌پیچد ز خدمت                    نخواهد دید هرگز روی نعمت

به جان باید وطن را دوست داری                    کنی در راه حفظش جان‌سپاری

اگر حُب وطن در دل نداری                          یقین ایمان خود کامل نداری

وطن سرمایه‌ی هر اقتدار است                       وطن اُسِّ اساس اعتبار است

این شعر، مثنوی کوتاهی است که ناصح‌الممالک بروجردی متخلص به حیرت سروده است که فقط در یک دوره، آن هم در دهه‌ی 1310 چاپ شد. درون‌مایه‌ی شعر نکوهش تنبلی و ستایش کار و کوشش است. این شعر برگرفته از کتاب «یاد شعرهای شیرین دبستان» است که توسط اکبر قره‌داغی گردآوری شده است.