اشتباه کردن به معنی شکست خوردن نیست

اشتباه کردن به معنی شکست خوردن نیست و می‌تواند بخش کاملاً ضروری در فرایند یادگیری باشد.

اشتباه کردن به معنی شکست خوردن نیست

یکی از روش‌هایی که امروزه در آموزش ریاضی به کار می‌رود و در کتاب‌های درسی هم به‌نوعی از این روش‌ها استفاده می‌شود، استفاده یا به‌عبارتی به رخ کشیدن بدفهمی‌ها و اشتباهات متداولِ دانش‌آموزان در مورد مفهومی است که قصد دارند آن را آموزش دهند. استفاده از این روش به معنی پیشگیری قبل از مجبور شدن به درمان است. وقتی بدفهمی‌ها و اشتباهات متداول در یادگیریِ یک مفهوم مشخص شوند و به صورت مکتوب در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرند، آن‌ها از این بدفهمی‌ها درس می‌آموزند.

اشتباه کردن به معنی شکست خوردن نیست و می‌تواند بخش کاملاً ضروری در فرایند یادگیری باشد.