وضعیت حضوردر آزمون 7 فروردین 95 :ترازبالاها دارای بیشترین حضور

در این گزارش، وضعیت حضور دانش‌آموزان در آزمون 7 فروردین 95 در بازه‌های ترازی مختلف را مشاهده می‌کنید.

وضعیت حضوردر آزمون 7 فروردین 95 :ترازبالاها دارای بیشترین حضور


در این گزارش، وضعیت حضور دانش‌آموزان در آزمون 7 فروردین 95 در بازه‌های ترازی مختلف را مشاهده می‌کنید.


این آمار بیان‌گر آن است که تراز بالاها بیشترین حضور را در این آزمون نوروزی داشته‌اند. به طوری که 94 درصد ازدانش‌آموزان با تراز بیشتر از 7750 در آزمون 7 فروردین 95 حضور داشتند.وضعیت حضوردر آزمون 7 فروردین 95 :ترازبالاها دارای بیشترین حضور
وضعیت حضوردر آزمون 7 فروردین 95 :ترازبالاها دارای بیشترین حضور

دانش‌آموزان دختر حاضر در جلسه‌ی نفرات برتر تهران 7 فروردین 1395 وضعیت حضوردر آزمون 7 فروردین 95 :ترازبالاها دارای بیشترین حضور

دانش‌آموزان پسر حاضر در جلسه‌ی نفرات برتر تهران 7 فروردین 1395