ارتباط کارنامه مبحثی با کتاب‌های کانون

فهمیدن سوال مهم‌ترین بخش مساله است.برای رسیدن به این مهارت دانش آموز باید ذهن طبقه بندی شده ای داشته باشد...

فهمیدن سوال مهم ترین بخش مساله است.برای رسیدن به این مهارت دانش آموز باید ذهن طبقه بندی شده ای داشته باشد.به این معنی که بداند موضوع سوال به کدام کتاب درسی (دوم،سوم و یا چهارم)-کدام فصل کتاب-کدام مبحث و در نهایت کدام زیرمبحث مربوط می شود.کارنامه مبحثی مراحل یادگیری دانش آموز را طبقه بندی می کند.

*مباحثی که ازهم ترازهایتان جلوتر هستید(آبی و سبز):بر اساس کتاب های سه سطحی ،تعداد سوالات دشوار و دشوارتر خود را افزایش دهید.زیرا می تواند پیشتازی شما را تثبیت کند.

ارتباط کارنامه مبحثی با کتاب‌های کانون

مباحثی که منطبق هستید (سبز):یادگیری شما در حد مطلوبیست ولی برای برنده شدن باید سبقت بگیرید.حال باید قلق تست زنی را بیاموزید.کتاب اشتباهات متداول به کاهش اشتباهات و کتاب آبی به افزایش مهارت تست زنی شما کمک می کند.

ارتباط کارنامه مبحثی با کتاب‌های کانون

ارتباط کارنامه مبحثی با کتاب‌های کانون

مباحثی که از دیگران عقب هستید(زرد یا قرمز)،شما باید قبل از هرچیز بدانید چگونه درس بخوانید .قبل از مطالعه تست های همان مبحث را در کتاب آبی نگاه کنید تا بدانید دنبال چه هستید.اولویت شما یادگیری است بنابراین کتاب سبز و کتاب پرتکرار نکات و مفاهیمی که هنگام مطالعه به آن توجه نکرده اید را به شما گوشزد می کند.

ارتباط کارنامه مبحثی با کتاب‌های کانون

ارتباط کارنامه مبحثی با کتاب‌های کانون


نمونه یک کارنامه مبحثی