نانو موتوری با الهام از حرکت باکتری‌ها در بدن انسان

محققان با تقلید از طبیعت نانو موتوری ساختند که دارای یک پروانه‌ی سه پره‌ای از جنس DNA بوده و می‌تواند در بدن انسان حرکت کند.

نانو موتوری با الهام از حرکت باکتری‌ها در بدن انسان

محققان دانشگاه صنعتی مونیخ با الهام از حرکت باکتری‌ها، نانو موتوری‌ ساختند که می‌تواند حرکت کند این موتور مولکولی دارای یک پروانه سه پر‌ه‌ای بوده که رشته‌هایی از جنس DNA دارد.

محققان چندین سال است به دنبال ساخت موتورهای کوچکی هستند که قادر به حرکت در بدن انسان است موتورهایی که دارو را به بخش‌های مورد نظر می‌رساند، این موتورها برای از بین بردن سلول‌های سرطانی به کمک مواد سمی مناسب هستند یافته‌های اخیر محققان هنوز به این هدف نرسیده اما بسیار نزدیک شده است.

پژوهشگران آلمانی با تقلید از طبیعت و شبیه سازی رشته‌های شلاقی در باکتری‌ها موفق به ساخت ابزای شدند که شبیه به یک موتور مولکولی بوده و می‌تواند نیروی محرکه ایجاد کند این ابزار که 40 نانو‌متر طول دارد دارای یک پره سه بخشی است که همانند یک پروانه عمل می‌کند، دو بخش مختلف این رشته به رشته اصلی اتصال دارد این موتور با استفاده از انرژی گرمایی ناشی از سرد کردن آب می‌تواند انرژی مورد نیاز برای حرکت را ایجاد کند برنامه این گروه تحقیقاتی آن است که با استفاده از گرمای لیزر، جریان یونی یا واکنش شیمیایی اقدام به حرکت این موتور کنند و بتوانند جهت را نیز کنترل نمایند اگر آنها بتوانند چنین ابزار کوچک موتور‌داری را بسازند از آن می‌توان برای مقاصد پزشکی استفاده کرد همچنین از آن می‌توان برای تولید مواد شیمیایی نیز بهره برد.

منبع :