علی کرامت: ژنتیک جمعیت

در فایل پیوست نکته‌های مبحث ژنتیک جمعیت به روش مثال و تمرین ضمیمه شده است.دانش آموزان عزیز رشته تجربی

در فایل پیوست نکته‌های مبحث ژنتیک جمعیت به روش مثال و تمرین ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه