خسرو ارغوانی‌فرد: موج مکانیکی (خلاصه درس)

در فایل پیوست نکته‌های مبحث موج مکانیکی ضمیمه شده است.سلام

در فایل پیوست نکته‌های مبحث موج مکانیکی ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه