خسرو ارغوانی‌فرد: حرکت نوسانی (خلاصه درس)

در فایل پیوست نکته‌های مبحث حرکت نوسانی ضمیمه شده است.سلام


در فایل پیوست نکته های مبحث حرکت نوسانی ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه