خسرو ارغوانی‌فرد: دینامیک (خلاصه درس)

در فایل پیوست نکته‌های مبحث دینامیک ضمیمه شده است.
در فایل پیوست نکته‌های مبحث دینامیک ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه