خسرو ارغوانی‌فرد: حرکت شناسی (خلاصه درس فیزیک)

در فایل پیوست نکته‌های مبحث حرکت شناسی ضمیمه شده است.

خسرو ارغوانی‌فرد: حرکت شناسی (خلاصه درس فیزیک)

سلام

در فایل پیوست نکته‌های مبحث حرکت شناسی ضمیمه شده است.