خسرو ارغوانی‌فرد: حرکت شناسی (خلاصه درس فیزیک)

در فایل پیوست نکته‌های مبحث حرکت شناسی ضمیمه شده است.سلام

در فایل پیوست نکته‌های مبحث حرکت شناسی ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه