آیا صرفاً خواستن کافی است؟ (بهاریه)

انگار از همین حالا بوی محول‌الحال همه جا پیچیده است. تمام مردم دنبال عوض شدن هستند، تغییر در ظاهر، باطن و...

آیا صرفاً خواستن کافی است؟ (بهاریه)

یا مقلّب‌القلوب

یا محول‌الحال

حوّل...

انگار از همین ابتدای سال جدید، خدا به بندگانش یاد داده است که هدف خود را مشخص کنند؛ یعنی تغییر.

از خدا می‌خواهیم تغییر کنیم ولی به نظر شما آیا صرفاً این خواستن کافی است؟

پاسخ قطعاً منفی است. حتی در زندگی هم باید یاد بگیریم که بعد از مشخص شدن هدف، باید در راستای هدف تمام تلاش خود را به کار بگیریم.

انگار از همین حالا بوی محول‌الحال همه جا پیچیده است. تمام مردم دنبال عوض شدن هستند، تغییر در ظاهر، باطن و...

تمام طبیعت هم به تبعیت از انسان در پی تغییر هستند و کاش تمام آدم‌ها در این تغییر تمام بدی‌ها را از خود دور کنند و تمام کینه‌ها را دور بریزند و ای کاش این باز زیبا شدن را از طبیعت یاد بگیریم.