بنفشه‌ها آمدن بهار را خبر می‌دهند (بهاریه)

بنفشه‌ها آمدن بهار را خبر می‌دهند. فصل بازآمدن پرستوهای مهاجر است و طبیعت، دامن سبزش را بر زمین می‌گستراند.

بنفشه‌ها آمدن بهار را خبر می‌دهند (بهاریه)

بنفشه‌ها آمدن بهار را خبر می‌دهند. فصل بازآمدن پرستوهای مهاجر است و طبیعت، دامن سبزش را بر زمین می‌گستراند.

فصل صدای شادی رود در حنجره‌ی طبیعت، فصل رویش شکوفه‌های صورتی شاخه‌های درخت گیلاس.

خورشید دوباره جان می‌گیرد و آسمان باران را به زمین می‌بخشد.

بهار می‌آید تا بگوید می‌توان دوباره سبز شد، دوباره جوانه زد و دوباره رشد کرد.

می‌آید تا من و شما بیندیشیم. سهم ما در سبز شدن بهار زندگی‌مان چه‌قدر است؟