راهنمای ساخت جعبه ستاره‌ای اوریگامی

راهنمای ساخت جعبه ستاره‌ای اوریگامی...

راهنمای ساخت جعبه ستاره‌ای اوریگامی

آموزش جعبه ستاره‌ای اوریگامی – مرحله اول

در اولین مرحله از ساخت جعبه ستاره‌ای اوریگامی کاغذ را ار وسط اضلاع تا‌ می‌زنیم. سپس یکی از قطر‌ها را رو به بیرون و قطر دیگر را رو به داخل تا می‌زنیم.

آموزش جعبه ستاره‌ای اوریگامی - مرحله اول

در مرحله بعدی کاغذ را بر می‌گردانیم و گوشه‌های روبروی مربع را به هم می‌رسانیم و گوشه‌های کناری را به داخل فشار می‌دهیم.

آموزش جعبه ستاره‌ای اوریگامی - مرحله دوم

آموزش جعبه ستاره‌ای اوریگامی – مرحله دوم

در این مرحله اضلاع پایینی مربع تشکیل شده را از روی خطوط نشان داده‌ شده تا می‌زنیم٬ سپس کاغذ را بر می‌گردانیم و همین کار را برای سمت دیگر کاغذ تکرار می‌کنیم.

آموزش جعبه ستاره‌ای اوریگامی - مرحله سوم

آموزش جعبه ستاره‌ای اوریگامی – مرحله سوم

در این مرحله از ساخت جعبه ستاره‌ای اوریگامی تای مرحلهء قبل را باز می‌کنیم. سپس لبه‌های کاغذ را از هم دور می‌کنیم و قسمت بالای کاغذ را فشار می دهیم٬ طوری که خط تای موجود در وسط قسمت بالایی در امتداد خط وسط قسمت سفید رنگ فرار بگیرد. همین کار را برای پشت کاغذ هم تکرار می‌کنیم.

آموزش جعبه ستاره‌ای اوریگامی - مرحله چهارم

آموزش جعبه ستاره‌ای اوریگامی – مرحله چهارم

در این مرحله  کاغذ را از روی خط آبی مشخص شده به پشت شکل تا می‌زنیم. همین کار را برای قسمت روبرو و پشت کاغذ تکرار می‌کنیم.

آموزش جعبه ستاره‌ای اوریگامی - مرحله پنجم

آموزش جعبه ستاره‌ای اوریگامی – مرحله پنجم

در این مرحله برای ایجاد یک خط تا مثلث بالایی را تا می‌زنیم و باز می‌کنیم.

آموزش جعبه ستاره‌ای اوریگامی - مرحله ششم

آموزش جعبه ستاره‌ای اوریگامی – مرحله ششم

در مرحله هفتم از ساخت جعبه ستاره‌ای اوریگامی مثلث سفید رنگ پایین شکل را به سمت بالا تا می‌زنیم٬ این کار را برای پشت شکل هم تکرار می‌کنیم. بعد از آن شکل را ۹۰ درجه می‌چرخانیم و گوشه‌های شکل را باز می‌کنیم و تای قبلی را تکرار می‌کنیم.

آموزش جعبه ستاره‌ای اوریگامی - مرحله هفتم

آموزش جعبه ستاره‌ای اوریگامی – مرحله هفتم

در آخرین مرحله از ساخت جعبه ستاره‌ای نمای شکل باید شبیه تصویر زیر باشد٬ گوشه های کناری را باز می کنیم و با دست داخل کاغذ را باز می‌کنیم و شکل می‌دهیم.

آموزش جعبه ستاره‌ای اوریگامی - مرحله هشتم

آموزش جعبه ستاره‌ای اوریگامی – مرحله هشتم

تبریک می‌گم٬ جعبه ستاره ‌ای اوریگامی شما آماده است٬ چه ایده هایی برای استفاده از این جعبه دارید؟

 جعبه ستاره‌ای اوریگامی

جعبه ستاره‌ای اوریگامی

منبع :