نکات و ویژگی‌های آزمون 20 فروردین دوم حسابداری

ازآنجایی که فصل 1 تئوری، قابل فهم و البته خط به خط دارای نکته است توصیه میشود که بر این فصل تسلط کامل داشته باشید. در مورد فصل 2 به معادله حسابداری دقت نمایید.

نکات و ویژگی‌های آزمون 20 فروردین دوم حسابداری

اصول حسابداری 1

فصلهای 1 تا 11: کل مباحث

ازآنجایی که فصل 1 تئوری، قابل فهم و البته خط به خط دارای نکته است توصیه میشود که بر این فصل تسلط کامل داشته باشید. در مورد فصل 2 به معادله حسابداری دقت نمایید. در رابطه با فصل 3  پیشنهاد میشود بر نحوه تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی مسلط باشید. در مورد فصل 4 نیز به انواع دفاتر حسابداری و جزئیات مربوط به تراز آزمایشی دقت داشته باشید. در مورد فصل 5 تسلط بر نحوه تجزیه و تحلیل رویدادهای مربوط به درآمد و هزینه  توصیه میشود. فصل 6 نیز فصلی کوتاه است و مهمترین قسمت آن صفحه 92 میباشد. فصل 7 فصلی بسیار پراهمیت میباشد و پیشنهاد میشود که با تکرار و تمرین بر نحوه اصلاحات مسلط شوید (به مثال جامع این فصل توجه کنید). در رابطه با فصل 8 نیز بر تشخیص حسابهای دائمی و موقت و نحوه بستن آنها مسلط باشید. در رابطه با فصل 9 به بخشهای تئوری توجه داشته باشید و به دقت مطالعه کند. مثال فصل مذکور را با دقت مطالعه کنید.فصل 10 نیز فصلی پراهمیت می باشد و تسلط بر ثبت خرید، فروش، تخفیفات و برگشتی ها توصیه میشود.در مورد فصل 11 بر فرمولهای مربوط به صورت سود و زیان مسلط باشید.

در آزمون 20/فروردین/95، 5 نمونه از سؤالات سراسری که مربوط به فصلهای 1، 5، 10 و 11میباشند، آمده است.

مفاهیم و روشهای آماری 1

فصلهای 1 تا 3: کل مباحث

فصل 4: از ابتدای فصل تا انتهای انحراف چارکی

در رابطه با فصل 1، تسلط بر قسمت تئوری و مهارت در حل مسائل آن به خصوص قسمت «زیگما» ضروری میباشد. در رابطه با فصل 2 نیز تسلط بر نحوه تنظیم جدول توزیع فراوانیها و محاسبه انواع فراوانیها توصیه میشود. در آزمون سؤالات را با دقت بخوانید و دقت کنید که سؤال چه نوع فراوانی را از شما خواسته است. در مورد فصل 3 بر نحوه محاسبه میانگین، میانه و مد تسلط داشته باشید و خواص میانگین را به دقت مطالعه کنید و بر هر مورد از این خواص درک کامل حاصل کنید، در رابطه با مبحث میانه لازم به توضیح است که اگر دادهها مرتب نشده و دسته بندی نشده اند ابتدا به طور صعودی مرتب کنید سپس با توجه به زوج یا فرد بودن تعداد دادهها میانه را به دست آورید و در مورد مقادیر گروه بندی شده نیز محاسبه فراوانی تجمعی فراموش نشود.

در مورد فصل 4 نیز تسلط بر نحوه محاسبه طول دامنه تغییرات، انحراف متوسط(متوسط قدرمطلق انحرافات)، واریانس(متوسط مجذور انحرافات)، انحراف معیار و انحراف چارکی(محاسبه چارکها) توصیه می شود.

در آزمون 20/فروردین/95، 2 نمونه از سؤالات سراسری که مربوط به فصلهای 3 و 4 میباشند، آمده است.

امور عمومی بازرگانی

فصلهای 1 تا 7: کل مباحث

فصل 8: از ابتدای فصل تا انتهای کاربرد دانشهای دیگر در بررسیهای بازاریابی

از آنجایی که درس امور عمومی بازرگانی درسی تئوری است پیشنهاد میشود که خط به خط فصلها را با دقت بخوانید،  فصل 1، فصل بسیار مهمی میباشد. در رابطه با فصل 2 به انواع تبانیها توجه داشته باشید. فصل 3 از فصلهای نسبتاَ طولانی میباشد و محتوای آن نیز مهم است و در رابطه با فصل 4 نیز مطالب مربوط به اهداف استاندارد را به دقت مطالعه کنید. فصل 5 نیز فصلی پر اهمیت می باشد.فصلهای 6 و 7  فصلهایی کوتاه و البته مهم (پر از نکته) می باشند.فصل 8 نیز فصلی طولانی و پر اهمیت می باشد.

در آزمون 20/فروردین/95، 3 نمونه از سؤالات سراسری که مربوط به فصلهای 7 و 8 میباشند، آمده است.

آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری