تحلیل آزمون 7 فروردین سوم تجربی

با توجه به برگزاری آزمون 7 فروردین، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شود:

تحلیل آزمون 7 فروردین سوم تجربی

دانش آموزان سوم تجربی سلام

با توجه به برگزاری آزمون 7 فروردین، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:

تحلیل آزمون 7 فروردین سوم تجربی

با توجه به جدول فوق:

  • در درس زیست، در محدوده ترازهای 4750، 7000 آزمون کاملا منطبق با مصوب بوده و در محدوده ترازی 5500 و 6250 آزمون یک واحد اسان تر از مصوب شده است.

  • در درس زیست- گواه، آزمون در همه محدوده ها آسان تر از مصوب شده است.

  • در درس شیمی، در همه محدوده ها آزمون منطبق با مصوب است.

  • در درس فیزیک، در محدوده های ترازی 5500، 6250 و 7000 آزمون یک واحد اسان تر از مصوب و در محدوده ترازی 4750 آزمون منطبق با مصوب است.

  • در درس ریاضی، در محدوده های ترازی 7000 و 6250 آزمون منطبق با مصوب و در محدوده ترازی 5500 و 4750 آزمون یک واحد سخت تر از مصوب شده است.