سطح دشواری آزمون 7 فروردین چگونه بود؟ ( چهارم تجربی)

آزمون 7فروردین برگزار شد، آمارهای بعد از آزمون بدین شرح است...

سطح دشواری آزمون 7 فروردین چگونه بود؟ ( چهارم تجربی)

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

سال نو مبارک

آزمون 7فروردین برگزار شد، آمارهای بعد از آزمون بدین شرح است:

سطح دشواری آزمون 7 فروردین چگونه بود؟ ( چهارم تجربی)

انطباق با سطح دشواری کنکور سه سال اخیر:

سطح دشواری آزمون 7 فروردین چگونه بود؟ ( چهارم تجربی)

زیست1، شیمی 2 و شیمی3 آسان‌تر از کنکور بوده است.

زیست2، فیزیک1،2 و ریاضی هم سطح کنکور بوده است.

فیزیک3 برای بازه ترازی 4750 دشوار بوده و برای بقیه هم سطح کنکور بوده است.