سلام

سال نو مبارک

در فایل پیوست نکته‌های مبحث پروتئین‌سازی جمع بندی شده است.

فایل های ضمیمه