اهمیت خلاصه‌برداری در ادامه‌ی راه

برخی از دانش‌آموزان هنگام مطالعه خلاصه‌برداری نمی‌کنند؛ برخی دیگر هم از نحوه‌ی خلاصه‌برداری خود راضی نیستند.

اهمیت خلاصه‌برداری در ادامه‌ی راه

برخی از دانش‌آموزان هنگام مطالعه خلاصه‌برداری نمی‌کنند؛ برخی دیگر هم از نحوه‌ی خلاصه‌برداری خود راضی نیستند.

گروه اول باید به انجام این کار بپردازند؛ چون در آزمون‌های جامعی که داریم تنها با خواندن خلاصه‌ها و تست زدن زیاد است که می‌توان موفق شد. زمان برای مطالعه‌ی همه‌ی درس‌ها نیست.

گروه دوم اصلاً نگران نباشند. خلاصه‌برداری زمان می‌خواهد تا مهارت آن را کسب کنید. شاید خیلی از شما در ابتدای این کار از نوشتن همه‌ی درس‌ شروع کنید و این کار را بی‌فایده بدانید اما باید بگویم که این کار را قطع نکنید و ادامه دهید؛ چون از همین جاست که می‌توانید به مهارت خلاصه‌برداری دست یابید. اگر قرار بود هر کاری را از اول درست انجام دهیم دیگر نیازی به هیچ چیزی نداشتیم. به خودتان فرصت دهید. با تمرین و تکرار به این مهم دست می‌یابید. پس گر صبر کنی ز قوره حلوا سازی.