بودجه‌بندی درس‌ها در برنامه‌ی راهبردی

یکی از نکات قابل توجه در برنامه‌ی راهبردی که بعضی از دانش‌آموزان به آن توجه نمی‌کنند منطق پیشروی آزمون است که بودجه‌بندی درس‌ها را نشان می‌دهد.

بودجه‌بندی درس‌ها در برنامه‌ی راهبردی

یکی از نکات قابل توجه در برنامه‌ی راهبردی که بعضی از دانش‌آموزان به آن توجه نمی‌کنند منطق پیشروی آزمون است که بودجه‌بندی درس‌ها را نشان می‌دهد.

در این قسمت یک کادر مستطیل‌شکل وجود دارد که به مربع‌های کوچک تقسیم شده است و داخل هر مربع عددی نوشته شده است که آن عدد تعداد سؤالات هر درس را نشان می‌دهد و مربع آخر که با رنگ بنفش نشان داده شده است مربوط به تعداد سؤالات درس جدیدی است که به آزمون اضافه شده است. پس توجه به این قسمت برای مواقعی که زمان کافی نداریم می‌تواند مثمر ثمر باشد و به جای توجه به فصل‌هایی که سؤالات کم‌تری از آن‌ها در آزمون می‌آید تمرکز خود را روی فصل‌هایی بگذاریم که تعداد سؤالات بیش‌تری از آن‌ها می‌آید.

خرید کتاب