دیوار راست با خشت‌های مهندسی‌شده

مهم‌ترین و اولین راهکار مؤثر، خانه‌تکانی منابع و مهندسی دوباره‌ی منابع است.

دیوار راست با خشت‌های مهندسی‌شده

مهم‌ترین و اولین راهکار مؤثر، خانه‌تکانی منابع و مهندسی دوباره‌ی منابع است. با نگاهی اجمالی به کارنامه‌ی آزمون‌ها و تراز و درصدهای‌تان در زمانی که گذشت می‌توانید ببینید در مورد کدام درس روش مطالعه‌ی صحیحی داشتید و در کدام‌یک روشتان اشتباه بوده که نتیجه‌ی آن عدم پیشرفت و تراز پایین است.

مهندسی منابع یعنی با ورود به نیم‌سال دوم منابعتان را در هر درسی که صلاح می‌بینید تغییر دهید و با کتاب‌های استاندارد شروع کنید. شهامت به خرج دهید و تغییر را راه‌حل بدانید و بدانید بدون ریسک‌های بزرگ درصد موفقیت پایین می‌رود. از همین اوایل سال شروع کنید و به قول معروف اجازه دهید تا «ثریا دیوارتان صاف برود».