نیم‌سال دوم، غیبت نکنید

با توجه به پیشرو بودن دوران طلایی، اگر به برنامه‌ی راهبردی دقت کنید متوجه می‌شوید شما الان در آزمون‌های بهمن و اسفند مباحث نیم‌سال دوم را مطالعه می‌کنید.

نیم‌سال دوم، غیبت نکنید

شروع نیم‌سال دوم توأم با آزمون‌هایی با پیشروی اندک و همگام با تدریس دبیران است؛ یعنی آزمون‌هایی با مباحث کم‌حجم که بهترین فرصت برای پیشرفت هستند؛ پس غیبت ممنوع!

با توجه به پیشرو بودن دوران طلایی، اگر به برنامه‌ی راهبردی دقت کنید متوجه می‌شوید شما الان در آزمون‌های بهمن و اسفند مباحث نیم‌سال دوم را مطالعه می‌کنید. در پروژه‌ی ششم منطق آزمون‌ها مرور نیم‌سال اول است و سپس در پروژه‌ی هفتم برمی‌گردیم سراغ نیم‌سال دوم؛ بنابراین این وقفه در مطالعه‌ی درس‌های نیم‌سال دوم اگر بیش‌تر از پروژه‌ی شش باشد می‌تواند خطرناک باشد؛ پس غیبت ممنوع!