نکات پایه‌ای معادله‌ی خط

در یادگیری مبحث معادله‌ی خط، شیب و عرض از مبدأ اصل یادگیری این مبحث است.

نکات پایه‌ای معادله‌ی خط

در یادگیری مبحث معادله‌ی خط، شیب و عرض از مبدأ اصل یادگیری این مبحث است.

شیب خط همان ضریب x است به طوری که ضریب y یک باشد.

ابتدا عبارات را مرتب کرده و به حالت +b تبدیل کنید. مقدار a شیب و عرض از مبدأb  است.

تأثیر شیب بر دو خط موازی با برابری شیب‌‌ها ممکن است.

دو خط زمانی بر هم عمود هستند که شیب‌ها قرینه و عکس هم باشند.

معادله‌هایی که عرض از مبدأ صفر داشته باشند مبدأ گذر بوده یعنی از مبدأ می‌گذرد.

یافتن معادله‌ی خط با توجه به دو نقطه به دو صورت است:

هر گاه یکی از نقطه‌ها طول برابر صفر داشته باشد، کافی است در معادله نسبت تفاضل عرض‌ها بر طول‌ها را شیب محاسبه کنید و نقطه‌ای با طول صفر را عرض از مبدأ در نظر بگیرید.

با دو نقطه با طول غیر صفر کافی است ابتدا شیب را به دست آورده و درa  قرار دهید و سپس جای عرض از مبدأ b را قرار دهید و با جای‌گذاری یک نقطه در خط +b عرض از مبدأ را به دست ‌آورید.

خرید کتاب