یک پیشنهاد، یک نکته

در پایان روز مجدداً تست‌ها را بررسی کرده و روند مطالعاتی خود را ارزیابی کنید.

یک پیشنهاد، یک نکته

آزمون‌های دوران طلایی عید شامل مرور مطالب گذشته است و به علت ‌پوششی بودن مطالب در آزمون‌ها چندین بار به سراغ مطالب رفته‌اید. از طرفی امتحان دادن نوعی بازیابی اطلاعات است و شما را از تسلطی که بر مباحث دارید آگاه می‌کند و متوجه می‌شوید که برای تسلط هر بخش به چند ساعت مطالعه و تست نیاز دارید.

در روزهای عید قبل از مطالعه، ابتدا مطابق برنامه‌ی مطالعه‌ی روزانه‌ی عید چند تست از مبحث بزنید تا میزان تسلط خود را ارزیابی کنید.

این کار موجب شناخت کامل‌تری از میزان تسلط مطالب می‌شود و با شناخت بهتر می‌توانید برنامه‌ریزی بهتری داشته باشید.

در پایان روز مجدداً تست‌ها را بررسی کرده و روند مطالعاتی خود را ارزیابی کنید.