دوران طلای ما درآمد (شعر آموزشی)

سیدحمیدرضا حسینی (میر) از گچساران این شعر را درباره‌ی دوران طلایی نوروز سروده است.

دوران طلای ما درآمد (شعر آموزشی)

سیدحمیدرضا حسینی (میر) از گچساران این شعر را درباره‌ی دوران طلایی نوروز سروده است.


بر ارض اگر که گل برآمد                              دوران طلای ما درآمد

گل‌ها همه بعد موت احیا                              احیا به من و تو هم شد اهدا

گر اهل تلاش و کار باشی                              هم تیز و پی شکار باشی

یا این‌که چو بُشر توبه کردی                           خواهی که تو نیک‌نام گردی

فرهاد شوی و درس شیرین                            تا این‌که به بوی او روی چین

مژده دهمت که وقتش آمد                            پس سستی و کاهلی نشاید

چون موسم بیعت آمده باز                                      با درس و کتاب شو هم‌آواز

زان وام بگیر و سود بسیار                              این گفته‌ی پیر گنجه یاد آر

«می‌کوش به هر ورق که خوانی                       تا معنی آن تمام دانی»

از سایه‌ی علم گردی عالِم                              تازه بکن عالَم از مظالم

چون سایه خودش دلیل بالاست                      از سایه بُوَد که «میر» والاست