مهندسی دوباره‌ی منابع مطالعاتی

گاهی اوقات با دانش‌آموزانی مواجه می‌شوم که هم دارای هدف هستند و هم برنامه‌ریزی منطقی و مطابق با برنامه‌ی راهبردی دارند و هم ساعت مطالعه‌ی خوبی دارند ولی نتیجه‌ی خوبی نمی‌‌گیرند.

مهندسی دوباره‌ی منابع مطالعاتی

گاهی اوقات با دانش‌آموزانی مواجه می‌شوم که هم دارای هدف هستند و هم برنامه‌ریزی منطقی و مطابق با برنامه‌ی راهبردی دارند و هم ساعت مطالعه‌ی خوبی دارند ولی نتیجه‌ی خوبی نمی‌‌گیرند.

تمام عوامل رسیدن به موفقیت وجود دارد ولی نتیجه‌ی دلخواه حاصل نمی‌شود؛ این یعنی دقیقاً منابع مطالعاتی شما نیاز به مهندسی دوباره دارند. در انتخاب منابع به عوامل زیر دقت کنید:

1. تعداد منابع حداکثر به تعداد مراحل مطالعاتی باشد.

2. منابع تمام‌شدنی باشد.

3. سؤالات قابل اعتماد و استاندارد داشته باشد.

4. تمرین‌های منبع با کنکور سراسری و امتحانات هماهنگ کشوری متناسب باشد.

5. تمام تیپ‌های سؤالات کنکور و امتحانات هماهنگ کشوری را در برگیرد.جمع بندی ریاضی دهم قسمت دوم
دهم تجربي     دبیر : امید شیری نژاد