دوران طلایی نوروز بهترین فرصت

منابع مطالعاتی مناسب برای این دوران کتاب نوروز، دی‌وی‌دی‌های نوروز، کتاب زرد عمومی و کتاب اشتباهات متداول است.

دوران طلایی نوروز بهترین فرصت

دوران طلایی نوروز بهترین فرصت برای جمع‌بندی و جبران نقاط ضعف و عقب‌ماندگی‌هاست و یک قدم مثبت و بلند برای پیشی گرفتن نسبت به سایرین است. در این دوران دانش‌آموزان موفق‌‌تر به فکر پیدا کردن راه‌‌حل برای استفاده‌ی درست از این زمان هستند؛ زیرا دوران طلایی نوروز آخرین ایستگاه جبرانی برای جبران درس‌های نیم‌سال اول است.  اگر در نیم‌سال اول کم‌کاری کردید یا به فکر نتیجه‌ی بهتر هستید باید برنامه‌ریزی حساب‌شده‌ای برای این دوران داشته باشید.

منابع مطالعاتی مناسب برای این دوران کتاب نوروز، دی‌وی‌دی‌های نوروز، کتاب زرد عمومی و کتاب اشتباهات متداول است.