با خود عهد ببندیم

در این روزهای اول سال با خود پیمان ببندیم که ساعت فعالیت روزانه‌ی خود را با طلوع خورشید کوک کنیم.

با خود عهد ببندیم

در این روزهای اول سال با خود پیمان ببندیم که ساعت فعالیت روزانه‌ی خود را با طلوع خورشید کوک کنیم.

هر روز پر از تلاش روزافزون و بهتر از دیروز باشد که شادی بیش‌تری را برای‌مان هدیه می‌آورد.

برای هر روزمان هدف کوتاه‌مدت داشته باشیم و در اجرای رسیدن به هدف نظم را سرلوحه‌ی خود قرار دهیم.

کارها را اولویت‌بندی کنیم و از کارهای اساسی شروع کنیم و بعد از اجرای هر کدام، به دیگری بپردازیم.

کارهای غیر ضروری را از برنامه حذف کنیم تا زمان را در دستان خود بگیریم.

عهد ببندیم که کارهای امروز را همین امروز انجام دهیم و برای فردای بهتر، برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم.