کفه‌ی ترازو را میزان کنید

برای جمع‌بندی و مرور مناسب از آموخته‌های خود از کتاب زرد عمومی استفاده کنید. این کتاب شامل 3000 سؤال عمومی کنکور گروه آزمایشی ریاضی، تجربی، انسانی، زبان و هنر است.

کفه‌ی ترازو را میزان کنید

در این بازه‌ی زمانی کتاب زرد اهمیت ویژه‌ای دارد. برنامه‌ی تعادلی بین عمومی و اختصاصی را الگوی مطالعاتی خود قرار داده و هر چه به زمان کنکور نزدیک می‌شوید به تعادل دو کفه‌ی عمومی و اختصاصی توجه بیش‌تر داشته باشید و ساعت مطالعه‌ی عمومی‌ها را افزایش دهید.

برای جمع‌بندی و مرور مناسب از آموخته‌های خود از کتاب زرد عمومی استفاده کنید. این کتاب شامل 3000 سؤال عمومی کنکور گروه آزمایشی ریاضی، تجربی، انسانی، زبان و هنر است.

به بیان ساده‌تر این کتاب شامل 30 دوره‌ی کنکور عمومی است که هر یک حاوی 100 سؤال است. این کتاب کامل‌ترین منبع مطالعاتی برای درس‌های عمومی است. از همین امروز آن را در اولویت مطالعه قرار داده و به ماه‌های آخر کنکور موکول نکنید.

خرید کتاب