راه‌حل اول

یکی از امپراطوران چین تصمیم گرفت برای خود صدر اعظم انتخاب کند. مدتی فکر کرد و چهار نفر را کاندیدا کرده و بین آن‌ها مسابقه‌ای برگزار کرد.

راه‌حل اول

یکی از امپراطوران چین تصمیم گرفت برای خود صدر اعظم انتخاب کند. مدتی فکر کرد و چهار نفر را کاندیدا کرده و بین آن‌ها مسابقه‌ای برگزار کرد: «من شما را داخل یک اتاق می‌کنم و قفلی بر پشت آن در می‌زنم که فقط با یک مسئله حل می‌شود. هر کدام توانستید رمز را پیدا کرده و قفل را باز کنید و بیرون بیایید صدر اعظم خواهید شد.»

چهار مرد اندیشمند داخل اتاق رفتند و بلافاصله با ارقامی که امپراطور در اختیارشان گذاشته بود مشغول شدند. سه نفر از آن‌ها هر چند دقیقه یک‌بار فرمولی به دست می‌آوردند و آن را روی قفل امتحان می‌کردند و وقتی نتیجه نمی‌گرفتند به سراغ فرمولی دیگر می‌رفتند؛ اما نفر چهارم بدون این‌که به ارقام نگاه کند و دنبال فرمولی برود، چند دقیقه‌ای گوشه‌ی اتاق نشست و چشمانش را بست و فکر کرد و سپس برخاست به سوی در رفت و آن را هل داد و خارج شد. سه اندیشمند دیگر غرق حیرت بودند تا موقعی که امپراطور همراه مرد چهارم برگشت. سه مرد از او خواستند فرمول قفل را بدهد. امپراطور رو به مرد چهارم گفت: «به آن‌ها توضح بده.» صدر اعظم جدید را به آن‌ها گفت:‌ »وقتی شما مشغول فرمول‌ها شدید، من کمی فکر کردم و به سراغ اولین راه‌حل رفتم؛ یعنی این‌که آیا اصولاً در قفل است یا نه که دیدم قفل نبود و بیرون آمدم.» سه مرد متفکر شروع به غرولند کردند که امپراطور به آن‌ها گفت: «من دنبال چنین صدر اعظمی می‌گشتم؛ کسی که برای حل مشکل ابتدا به سراغ ساده‌ترین راه‌حل‌ها برود؛ کسی که مثل شما دنبال راه‌های پیچیده باشد، به درد وزارت نمی‌خورد.»

یادتان باشد موفقیت تکرار لجوجانه‌ی کارهای ساده و درست است.